برنا الکترونیک

برنا الکترونیکBFR ارت فالت باتری

BFR ارت فالت باتری

تشخیص خطای اتصال مثبت باتری به زمینتشخیص خطای اتصال منفی باتری به زمیندارای دو رله مجزا برای خطاهای ..

166,000 تومان

CT کور بالانس با قطر داخلی ۱۵ سانتیمتر

CT کور بالانس با قطر داخلی ۱۵ سانتیمتر

آشکار ساز خطای اتصال به زمینایزوله از شبکه فشار قویبا قطر داخلی ۱۵ سانتیمترقابل استفاده برای رله‌های..

270,000 تومان

CT کور بالانس با قطر داخلی ۲۸ سانتیمتر

CT کور بالانس با قطر داخلی ۲۸ سانتیمتر

آشکار ساز خطای اتصال به زمینایزوله از شبکه فشار قویبا قطر داخلی ۲۸ سانتیمترقابل استفاده برای رله‌های..

305,000 تومان

CT کور بالانس با قطر داخلی ۸ سانتیمتر

CT کور بالانس با قطر داخلی ۸ سانتیمتر

آشکار ساز خطای اتصال به زمینایزوله از شبکه فشار قویبا قطر داخلی ۸ سانتیمترقابل استفاده برای رله‌های ..

239,900 تومان

EFZ ارت فالت

EFZ ارت فالت

تشخیص‭ ‬خطای‭ ‬نشتی‭ ‬به‭ ‬زمین‬‬‬‬حذف‭ ‬تأثیر‭ ‬هارمونی‭ ‬سوم‬‬‬روش‭ ‬آشکار‌سازی‭ ‬Core balance‬‬تش..

179,850 تومان

LMR کنترل سطح مایعات

LMR کنترل سطح مایعات

LMRکنترل پمپ‌هاحفاظت پمپ‌های شناور در برابر کار کردن خشک (بدون آب)جلوگیری از سر ریز شدن مخازنپر کردن..

74,980 تومان

OCM اور کارنت

OCM اور کارنت

..

134,950 تومان

OVM اور ولتاژ

OVM اور ولتاژ

تشخیص افزایش ولتاژقابل استفاده در مدارهای تک فاز یا DCتنطیم محدوده ولتاژ قابل تنظیم از ۲۰٪ تا ۱۲۰٪ ح..

134,950 تومان

SDR محافظ تک فاز دیجیتال

SDR محافظ تک فاز دیجیتال

محافظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬محافظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬دارای‭..

88,000 تومان

SDR محافظ تک فاز دیجیتال

SDR محافظ تک فاز دیجیتال

محافظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬محافظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬دارای‭..

88,000 تومان

SVR محافظ تک فاز

SVR محافظ تک فاز

محافظت‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‌های‭ ‬تکفاز‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬‬‬‬محافظت‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‌..

52,000 تومان

SVR محافظ تک فاز

SVR محافظ تک فاز

محافظت‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‌های‭ ‬تکفاز‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬‬‬‬محافظت‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‌..

52,000 تومان

TDP کنترل فاز

TDP کنترل فاز

کنترل فازبا تأخیر در قطع TDPحفاظت موتور در برابر اختلالات شبکهتشخیص تغییر توالی فازتشخیص کاهش و..

87,900 تومان

TPR کنترل فاز ۶ LED

TPR کنترل فاز ۶ LED

محافظت‭ ‬موتور‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اختلالات‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ..

98,000 تومان

UVM آندر ولتاژ

UVM آندر ولتاژ

تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‬‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬مدار‭ ‬های‭ ‬تک‭ ‬فاز‭ ‬یا‭ ‬DC‬‬‬‬‬‬‬‬تنظیم‭ ‬محدوده‭ ‬..

170,000 تومان

آمپر مترتک فاز AM1

آمپر مترتک فاز AM1

این‭ ‬دستگاه‭ ‬برای‭ ‬اندازه‭ ‬گیری‭ ‬جریان‭ ‬های‭ ‬تکفاز‭ ‬از‭ ‬۱‭/‬۰‭ ‬تا‭ ‬۴۰۰۰‭ ‬آمپر‭ ‬در‭ ‬رنج..

135,500 تومان

آمپر مترسه فاز AM3

آمپر مترسه فاز AM3

این‭ ‬دستگاه‭ ‬برای‭ ‬اندازه‭ ‬گیری‭ ‬جریان‭ ‬های‭ ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬از‭ ‬۱/۰‭ ‬تا‭ ‬۴۰۰۰‭ ‬آمپر‭ ‬در‭ ‬رن..

214,900 تومان

تایمر‭ ‬استارت‭ ‬مجدد‬‬ RST

تایمر‭ ‬استارت‭ ‬مجدد‬‬ RST

سنجش‭ ‬زمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬وصل‭ ‬برق‬‬‬‬‬قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬۱۵‭ ‬تا‭ ‬۳۰۰‭ ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬دارا..

71,000 تومان

تایمر‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‬‬‬‬‬‬ ODT

تایمر‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‬‬‬‬‬‬ ODT

زمانسنجی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬قطع‭ ‬برق‬‬‬‬‬‬‬‬قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬٪۵‭ ‬تا‭ ‬٪‭۱۰۰ ‬رنج‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬..

65,000 تومان

تایمر‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬وصل DOT MINI

تایمر‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬وصل DOT MINI

سنجش زمان پس از وصل برققابلیت انتخاب زمان از ۵٪ تا ۱۰۰٪ رنجدر رنج های زمانی ٣-١۵/٠، ۳۰-۵/۱، ۶٠-٣، ٣٠..

55,000 تومان

نمایش 1 تا 20 از 34 (2 صفحه)